Close

Disclaimer

U mag als gebruiker de inhoud van deze website voor eigen gebruik raadplegen en aanwenden. Het is echter niet toegestaan om informatie uit de website op niet-incidentele wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de makers van www.onyx-cybersecurity.com

Ditzelfde geldt voor gehele of gedeeltelijke bewerking van de inhoud van de website. Onder informatie verstaan wij onder meer de teksten, grafische voorstellingen en applicaties in deze website. Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze site berusten bij de makers vanwww.onyx-cybersecurity.com, voorzover deze rechten niet berusten bij derden die materiaal beschikbaar hebben gesteld.De informatie die wij verstrekken is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht en wij actualiseren de informatie regelmatig, overigens zonder verdere aankondiging. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat bepaalde informatie op enig moment niet meer juist of volledig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De makers van www.onyx-cybersecurity.com aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site, de daarop verstrekte informatie en eventuele veranderingen hiervan. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (dreigende) schade die verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid de site te bezoeken. De makers vanwww.onyx-cybersecurity.com zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar www.onyx-cybersecurity.com.

U bent verplicht de makers en werknemers vanwww.onyx-cybersecurity.com te beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke. Dit houdt mede een vrijwaring voor de kosten voor rechtsbijstand en accountants die door derden zijn ingesteld ten gevolge van uw gebruik van de website, overtredingen van een wettelijke regeling of inbreuken op de rechten van derden.

De makers van www.onyx-cybersecurity.com behouden zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de site zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kunnen wij de toegang tot de website monitoren.